våra rättsområden

Som advokatbyrå agerar vi alltid lojalt med våra klienter för att på bästa sätt tillvarata era intressen. Oavsett om ni vill representeras i en process eller bara söker råd kan ni lita på att ert ärende hanteras lojalt, noggrant och effektivt.

Vi åtar oss uppdrag inom ett flertal olika rättsområden. Våra inriktningar kan ni läsa mer om nedan.

vår verksamhet riktar sig in på följande

  • Allmän praktik

  • Arvs- och gåvorätt

  • Asylrätt

  • Boutredningsman

  • Brottmål

  • Familjerätt

  • Internationell privaträtt

  • Migrationsrätt

  • Målsägandebiträde

  • Offentlig försvarare

civilrätt

Civilrätten handlar om förhållandet mellan enskilda individer. Den gemensamma kärnan inom civilrätten utgörs av avtals- och skadeståndsrätten. Därutöver finns flera andra områden som bl.a. köprätt, sakrätt, ekonomiska fordringar, fastighetsrätt samt familjerätt, vilket är det område vi besitter särskild kompetens inom. Ofta uppstår tvister i samband med äktenskapsskillnad. Exempelvis kan det avse frågor om barnen eller uppdelning av det gemensamma. Dessa frågor kräver goda juridiska kunskaper men även praktiska erfarenheter inom familjerätt. Vi hanterar frågor som skilsmässa, arv, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn samt underhåll och övriga frågor som berör familjerätten. Kontakta oss om ni behöver juridisk hjälp gällande familjerätt.

migrationsrätt

Vi har kompetens och erfarenhet inom migrationsrätt. Vi hjälper personer och företag med arbetstillstånd och oavsett typ av arbetstillstånd hjälper vi ert företag och den sökande genom hela ansökningsprocessen. Vi bistår även med hjälp gällande anhöriginvandring, sköter dialogen med Migrationsverket och hanterar dessa ärenden med yttersta omsorg och noggranhet då detta är en fråga som har en direkt påverkan på den berörda personen. Kontakta oss om ni behöver juridisk hjälp gällande migrationsrätt.

internationell privaträtt

Den internationella privaträtten omfattar frågor, inom vilka man ska hantera tvister som i något avseende sträcker sig över landsgränser. Inom detta rättsområde är det tre viktiga frågor som behandlas.

- Vilken domstol har behörighet att ta upp frågan?
- Vilken stats lag ska gälla i detta fall?
- Ska en dom som fastställt i en stat kunna verkställas i en annan stat?

Områden som berörs till stor del av den internationella privaträtten är avtalsrätten, skadeståndsrätten och familjerätten. Exempelvis kan det avse frågor där par som bor i Sverige är gifta utomlands men inte i Sverige, eller att parterna bor i olika länder där lagarna kan skilja sig åt avsevärt. Inom detta rättsområde bistår vi bland annat med hjälp gällande vårdnadstvister eller skilsmässor där parterna bor i olika länder, men även fall av bortförande av barn till ett annat land. Kontakta oss om ni behöver hjälp med frågor rörande internationell privaträtt.

brottmål

En person som har blivit utsatt för brott, d.v.s. brottsoffret benämns som målsägande. I egenskap av målsägande har ni ofta rätt till ett målsägandebiträde som tar tillvara era intressen och förser er med juridiskt stöd och hjälp. Målsägandebiträdet är den som bistår er under förundersökningen (polisutredningen) och vid en eventuell rättegång. Målsägandebiträdet kan föra eventuella anspråk på skadestånd som brottsoffret har. Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Försvarsadvokaten biträder er under förundersökningen samt vid en eventuell rättegång. Den som är kallad till polisförhör men ännu inte blivit tilldelad en offentlig försvarare kan kontakta polisen och uppge att man önskar en viss advokat som ens försvarare. Vi åtar oss uppdrag inom brottmål. Kontakta oss för mer information så hjälper vi er.